Privatlivspolitik – GDPR

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er en grundlæggende rettighed. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende. Den ret anerkender og respekterer vi hos Intelligent Automation A/S.

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven fastsætter rammerne for lovlig behandling af personoplysninger.

Vi har valgt at formulere en privatlivspolitik, der gælder for vores behandling af personoplysninger. I politikken forklarer vi blandt andet, hvilke typer personoplysninger vi indsamler, til hvilke formål oplysningerne indsamles, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hensigten med privatlivspolitikken er at gøre dig tryg, når du deler dine personoplysninger med os.
Vi behandler dine personoplysninger ansvarligt.

Generelle principper for behandling af personoplysninger

Intelligent Automation  følger databeskyttelsesreglernes principper for behandling af personoplysninger:

 • Personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen og transparent
 • Personoplysninger indsamles kun til specificerede, udtrykkeligt definerede og legitime formål og behandles ikke yderligere på nogen måde, der er uforenelig med sådanne formål
 • Personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænsede til det, der er nødvendigt til de formål, hvortil oplysningerne behandles
 • Personoplysninger skal være retvisende, i nødvendigt omfang holdes opdateret, og upræcise eller ufuldstændige personoplysninger skal tilrettes eller slettes
 • Personoplysninger opbevares ikke i en form, der tillader identifikation af de registrerede, i længere tid, end det måtte være nødvendigt til de formål, som oplysningerne er indsamlet til, eller som oplysningerne viderebehandles til
 • Personoplysninger skal behandles passende sikkert

Intelligent Automation vil informere dig om indsamling og behandling af dine personoplysninger, medmindre vi har en legitim årsag til at undlade dette.

 

Typer af personoplysninger vi indsamler og behandler

 Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på flere forskellige måder, når du har kontakt med Intelligent Automation A/S.

Det er nødvendigt at behandle personoplysninger, for at vi kan levere de ydelser til dig, som du har anmodet om, og andre personoplysninger kan du vælge at oplyse frivilligt. Vi fortæller dig, hvilke personoplysninger, der er nødvendige, ligesom vi oplyser om konsekvenserne af at undlade at oplyse dataene til os. Sådanne konsekvenser kan f.eks. være, at vi ikke kan imødekomme din anmodning.

Vi kan indsamle og behandle følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, titel, arbejdssted osv.
 • Oplysninger, som du videregiver til os, når du kontakter os via online-kontaktformularer, e-mails eller telefon
 • Brugeroplysninger som f.eks. tekniske data vedr. brug og visning, herunder IP-adresser, i forbindelse med dine besøg på vores webside eller din brug af vores applikationer, herunder også på tredjeparters websider

Vi behandler som hovedregel ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det, eller vi har pligt til at gøre det for at overholde gældende lovgivning.

Vores formål med at behandle dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger for at opnå et legitimt formål, og vi behandler generelt kun dine personoplysninger, hvis:

 • Du har givet dit samtykke til en sådan behandling eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en aftaleretlig forpligtelse eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde lovkrav, som vi måtte være underlagt eller
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores egne eller tredjeparters legitime interesser medmindre dine interesser eller grundlæggende frihedsrettigheder går forud herfor.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At levere produkter/varer, serviceydelser og oplysninger til dig, som du har anmodet os om eller
 • At sende dig nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale, eller
 • At administrere vores forretningsmæssige forhold og forhandle eller gennemføre aftaler eller
 • At yde generel kundeservice og –support eller
 • At opnå kundeindsigt og viden om, hvordan vores forskellige ydelser, herunder websider og applikationer, og produkter/varer, bruges og at foretage evaluering og forbedring heraf eller
 • At kommunikere med dig om forskellige emner
 • At overholde gældende lovgivning

 

Videregivelse, overdragelse og tilgængeliggørelse af personlige oplysninger for andre

Vores videregivelse og overdragelse af dine personlige oplysninger til andre begrænses til et minimum og kræver, at der sikres en passende grad af databeskyttelse. Vi videregiver eller stiller muligvis personoplysninger til rådighed for andre under følgende omstændigheder:

 • Modtagere, der udfører serviceydelser på vores vegne, herunder f.eks. hosting, cloud computing, IT-support, markedsføringsydelser, administrative- og rådgivningsydelser, undervisningsydelser eller anden databehandling. Sådanne modtagere har kun tilladelse til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner, og forholdet reguleres af en skriftlig databehandleraftale; eller
 • Med henblik på at etablere, håndhæve eller forsvare vores juridiske rettigheder; eller
 • Hvis du har givet forudgående samtykke til videregivelsen af personoplysninger til en modtager eller
 • I tilfælde af eventuelle fusioner, salg, joint ventures, tildeling, overdragelse eller anden disposition over alle eller dele af Intelligent Automation aktiver eller aktier eller
 • I overensstemmelse med vores cookie-politik, jf. nedenfor.

Hvis modtageren af personoplysninger befinder sig i et land uden for EU/EØS, som ikke sikrer et passende databeskyttelsesniveau, overfører vi kun dine personoplysninger til en sådan modtager efter forudgående skriftlig aftale på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Automatiseret individuel beslutningstagning

Vi benytter muligvis automatiseret beslutningstagning på grundlag af dine personoplysninger. Automatiseret beslutningstagning finder kun sted, hvis beslutningen er:

 • Nødvendig for indgåelse af eller udførelse af en aftale imellem dig og Intelligent AutomationAutoriseret i unions- eller medlemsstatslovgivning, som Intelligent
 • Automation er underlagt, og som samtidig fastlægger egnede forholdsregler til beskyttelse af dine rettigheder, friheder og legitime interesser eller
 • Baseret på dit samtykke

I tilfælde hvor vi benytter automatiseret beslutningstagning, sørger vi for, at egnede sikkerhedsforholdsregler implementeres.

Følsomme personoplysninger vil under ingen omstændigheder blive underlagt automatiseret beslutningstagning, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke, eller behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlig offentlig interesse på grundlag af gældende lovgivning.

Dit samtykke

Visse af vores behandlingsaktiviteter vil være baseret på dit samtykke. Du har – når som helst – ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, ophører vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre og i det omfang fortsat behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende databeskyt-telseslovgivning eller anden gældende lovgivning og andre gældende regler.

Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ikke indvirkning på lovligheden af den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Vi vil muligvis som konsekvens af din tilbagekaldelse af dit samtykke ikke være i stand til at imødekomme dine forespørgsler eller levere vores ydelser til dig.

Datasikkerhed

Intelligent Automation har med henblik på at beskytte dine personoplysninger implementeret egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler, som skal garantere et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til den risiko, som behandlingen medfører, og i forhold til arten af de personoplysninger, der skal beskyttes. Den teknologiske udvikling og omkostningerne til forholdsreglers implementering tages i betragtning.

Intelligent Automation har efter at have vurderet risikoen truffet forholdsregler for at beskytte personoplysninger imod utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse eller utilsigtede tab, ændringer, uautoriseret videregivelse eller adgang, i særdeleshed hvor behandlingen omfatter transmission af personoplysninger i et netværk, og imod alle andre former for lovstridig behandling.

Intelligent Automation kontrollerer løbende at behandlingen af personoplysninger lever op til databeskyttelsesreglerne.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til de oplysninger, der behandles om dig, dog med visse lovmæssige undtagelser. Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du ret til at korrigere dine personoplysninger. Endelig kan du anmode os om at begrænse behandlingen.

Vi sletter eller retter oplysninger, der måtte være fejlbehæftede eller forældede.

Hvis du sender os en skriftlig anmodning, vil vi uden unødigt ophold slette dine personoplysninger, medmindre vi har et retligt grundlag for at fortsætte behandlingen, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at etablere, håndhæve eller afvise juridiske krav eller er nødvendig for at opfylde en aftale med dig.

Hvis du ønsker at udnytte de rettigheder, der er omtalt ovenfor, bedes du rette henvendelse til os.

Ved henvendelse bedes du sørge for, at vi har relevante oplysninger så vi kan identificere dig, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og inden for en måned.

Cookies

Vi bruger muligvis cookies på vores websider eller i vores applikationer. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookie-politik, som du finder på websiden.

Formålene med behandling af oplysninger, der indsamles ved brug af cookies, er:

 • at drive, forbedre og optimere ydeevnen og brugeroplevelsen på websiden og dens serviceydelser
 • at udføre kunde- og brugeranalyser og segmentering med henblik på at forbedre vores forståelse af vores brugere og levere bedre og skræddersyede serviceydelser til brugerne, herunder til dig
 • statistiske formål.

Klage

Hvis du ønsker at klage over Intelligent Automation behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os når som helst.

Vi gennemgår vurderer din klage, og vi kontakter dig om nødvendigt for at indhente supplerende oplysninger.

Vi tilstræber at behandle klager og indsigelser inden for en måned. Hvis det ikke er muligt at nå en afgørelse inden for en måned, informerer vi dig om årsagen til forsinkelsen og om det tidspunkt, hvor en afgørelse kan forventes.

Du kan når son helst før, under eller efter klageprocessen, der er beskrevet ovenfor, klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København.

Links til andre websider

Vores websider indeholder muligvis links til andre websider eller til integrerede websider. Vi hæfter ikke for indholdet på websider, der tilhører andre virksomheder (tredjepartswebsider) eller for sådanne virksomheders fremgangsmåder vedr. indsamling af personoplysninger. Når du besøger tredjepartswebsider, bør du læse ejerens politik vedr. beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante regler.

Ændringer af denne politik for beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik. Vi informerer dig om sådanne ændringer.

Kontaktoplysninger

Intelligent Automation A/S, Sigurd Stenhøj Vej 2, 7150 Barrit er dataansvarlig og har ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har en anmodning eller et spørgsmål vedr. behandling af dine personlige oplysninger eller denne privatlivspolitik generelt, bedes du sende en e-mail på info@ia2m.dk